แบบฟอร์มต่างๆ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองการเป็นข้าราชการ Link
 • ใบลาพักผ่อน Link
 • ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Link
 • แบบขอยกเลิกวันลา Link
 • แบบใบสมัครไปดำรงตำแหน่งอาจารย์พยาบาล Link
 • แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7200 Link
 • แบบเบิกเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 ใหม่ !! Link
 • ตาม พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา พยาบาล พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้ 29 ตุลาคม 2553 Link
 • หนังสือขอลาออกจากราชการ [PDF]Link
 • หนังสือขอลาออกจากราชการ [word] Link
 • ใบขอย้าย Link
 • ใบขอโอน Link