รวมภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด 

>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด 

>ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด 

> ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 DownLoad 

> ยุทธศาสตร์  และตัวชี้วัดสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560

สื่อความรู้ : โรคไข้เลือดออกสื่อความรู้ : มะเร็งลำไส้

credit by : คลังความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ผู้บริหาร สสอ.สำโรงระบบรายงานออนไลน์


ขณะนี้เวลา

วันนี้วันที่

สภาพอากาศ จ.อุบลราชธานี